ระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล

ระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล

           เอกสารมาตรฐานการทดสอบกําลังพลกลุ่มงานวิชาทหารสื่อสาร ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดทําโดยกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้กําลังพลมีความรู้หรือมีคุณวุฒิ และมี คุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐานความรู้ที่จะได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธภาพ โดยมาตรฐานความรู้ที่จะได้จากการศึกษาอบรม ตามระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพลนั้น วางไว้ในระดับที่ต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการสื่อสารทางยุทธวิธี ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานและทักษะทางการสื่อสรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่ง ของกองพันทหารสื่อสาร ตลอดจนหมวดทหารสื่อสารของกองพันต่างๆ ในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติการรบได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
สาระในหนังสือมาตรฐานการทดสอบกําลังพล เพื่อทราบถึงมาตรฐานการทําการทดสอบกําลังพล  ในตำแหน่งที่ทำการทดสอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร

เนื้อหามาตรฐานการทดสอบ

1. หัวข้อ 100 (ความรู้พื้นฐาน) ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร มัฌชิมการสื่อสาร และการสื่อสารประเภทต่าง ๆ
2. หัวข้อ 200 (ระบบ) ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารและเครื่องมือที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารของ นย.
3. หัวข้อ 300  (หลักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ) เป็นหัวข้อที่เน้นการทดสอบการ ปฏิบัติ โดยผู้ที่รับการทดสอบต้องสามารถปฏิบัติได้ตามที่กําหนดตามลําดับได้

แบบทดสอบ

1. หัวข้อ 100 (ความรู้พื้นฐาน) ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร มัฌชิมการสื่อสาร และการสื่อสารประเภทต่าง ๆ
2. หัวข้อ 200 (ระบบ) ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารและเครื่องมือที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารของ นย.
3. หัวข้อ 300 (หลักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ) เป็นหัวข้อที่เน้นการทดสอบการ ปฏิบัติ โดยผู้ที่รับการทดสอบต้องสามารถปฏิบัติได้ตามที่กําหนดตามลําดับได้

(ก่อนเข้าทำแบบทดสอบ ต้องสมัครสมาชิก ที่เมนูระบบสมาชิกด้านบนก่อนครับ)