เมื่อ 11 ม.ค.66 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามวงรอบ ของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารดริลฮอลล์ ศฝ.นย.