เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕   นาวาโท นพดล  นาใจ  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร  กองพลนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลทหารในสังกัด ที่ได้รับการปลดกองประจำการ  ณ ลานกิจกรรม พัน.ส.พล.นย.  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย