เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พัน.ส.พล.นย. จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืชและพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณด้านหลังโรงประกอบเลี้ยง พัน.ส.พล.นย. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย