เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

นาวาโท นพดล  นาใจ  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน   เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

ให้แก่พลทหารในสังกัดฯ ที่ได้รับการปลดกองประจำการ