1.การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้สูงอายุ https://www.youtube.com/watch?v=9MFmyGbf51M
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับการประกอบการ/ภาคธุรกิจ https://www.youtube.com/watch?v=7bFuTaYB6ko
1.3 ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับวัยแรงงาน https://www.youtube.com/watch?v=gY_mAjgHKKU
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเยาวชน https://www.youtube.com/watch?v=s977VBPdyQg
1.5 ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเด็ก https://www.youtube.com/watch?v=s8mpY1UyJr8
1.6 ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับประชาชนทั่วไป https://www.youtube.com/watch?v=6Pp4DgYSu4E
2.การดำเนินงานของแผนการปฏิรูปประเทศ
2.1 โครงการชุมชนไม้มีค่า https://www.youtube.com/watch?v=t2V-2FWZWoo
2.2 โครงการทนายอาสาประจำสถานีตำรวจ https://www.youtube.com/watch?v=Ng7noCNtIvw
2.3 โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=V_OQBEjQ4y4