๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้