เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564   นาวาโท นพดล  นาใจ  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลทหารในสังกัดที่ได้รับการปลดกองประจำการ