เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 กันยายน ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.สมุทรปราการ

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

พร้อมเดียวกันนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านซิตี้วิลเลจ นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ พื้นที่หมู่บ้านเก้าแสน หมู่ที่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี และพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวนรวม 12 ครอบครัว พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 

ที่มา :  https://www.matichon.co.th/court-news/news_2917523