กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุม คกก.มูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2564

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 กันยายน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

ในการนี้ ทรงดำเนินการประชุมฯ และทรงรับฟังการถวายรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของมูลนิธิจุฬาภรณ์  โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563 รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 ที่เสนอกระทรวงมหาดไทย

และรายงานการจัดทำวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ประจำปี 2563 ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยพระกรณียกิจอันมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพระเกียรติคุณทางวิชาการ อาทิ​ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็ง​ จากคณะกรรมการกฎบัตรแห่งกรุงปารีส​ ว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง​ สาธารณรัฐฝรั่งเศส​  และในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ​สาขาทัศนศิลป์​ คณะจิตรกรรม​ ประติมากรรม​ และภาพพิมพ์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

สำหรับมูลนิธิจุฬาภรณ์  ได้สถาปนาขึ้นตามพระดำริในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อปี 2529 เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ และช่วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ การพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และโครงการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ อาทิ โครงการ ถักร้อย สร้อยรัก” เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสืบไป

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2939715